Sizzler

Menu

ติดต่อซิซซ์เล่อร์

SLRT Limited
ชั้น 15 เบอร์รี่ยุคเกอร์เฮ้าส์
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2 365 6999
โทรสาร: +66 2 365 6960
อีเมล: SizzlerGM@minornet.com

หากท่านต้องการติดต่อซิซซ์เล่อร์
กรุณากรอกข้อความลงแบบฟอร์มข้างล่าง
เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องของท่านจะติดต่อกลับหาท่าน ภายใน 5 วัน